Nhà đất nhà bè - Thông tin mua bán thuê cho thuê căn hộ - Quý Khách có nhu cầu Cần Thuê Căn Hộ ✓ Biệt Thự ✓ Bán nhà đất vui lòng liên hệ: 0909968603 ...

CĂN HỘ QUANG THÁI QUẬN TÂN PHÚ

BẢNG GIÁ CĂN HỘ QUANG THÁI ĐƯỜNG LÝ THÁNH TÔNG QUẬN TÂN PHÚ
STT LOẠI MÃ CĂN DT (m2) GIÁ CHƯA VAT GIÁ GỒM 10% VAT GIÁ TỔNG GỒM 10% VAT PHỤ THU CĂN GỐC TỔNG CỘNG
1 B2 B2-2 63 13,300,000 14,630,000 921,690,000 20,000,000 941,690,000
2 B3 B3-2 63 13,300,000 14,630,000 921,690,000 20,000,000 941,690,000
3 B4 B4-2 63 13,300,000 14,630,000 921,690,000 20,000,000 941,690,000
4 B5 B5-2 63 13,300,000 14,630,000 921,690,000 20,000,000 941,690,000
5 B7 B7-2 63 13,300,000 14,630,000 921,690,000 20,000,000 941,690,000
6 B8 B8-2 63 13,300,000 14,630,000 921,690,000 20,000,000 941,690,000
7 C1 C1-2 73 13,300,000 14,630,000 1,067,990,000 -

8 C2 C2-2 73 13,300,000 14,630,000 1,067,990,000 -

9 C4 C4-2 73 13,300,000 14,630,000 1,067,990,000 -

10 B1 B1-3 63 13,300,000 14,630,000 921,690,000 20,000,000 941,690,000
11 B2 B2-3 63 13,300,000 14,630,000 921,690,000 20,000,000 941,690,000
12 B3 B3-3 63 13,300,000 14,630,000 921,690,000 20,000,000 941,690,000
13 B4 B4-3 63 13,300,000 14,630,000 921,690,000 20,000,000 941,690,000
14 B6 B6-3 63 13,300,000 14,630,000 921,690,000 20,000,000 941,690,000
15 B7 B7-3 63 13,300,000 14,630,000 921,690,000 20,000,000 941,690,000
16 B8 B8-3 63 13,300,000 14,630,000 921,690,000 20,000,000 941,690,000
17 C1 C1-3 73 13,300,000 14,630,000 1,067,990,000 -

18 C4 C4-3 73 13,300,000 14,630,000 1,067,990,000 -

19 B1 B1-4 63 13,366,500 14,703,150 926,298,450 20,000,000 946,298,450
20 B5 B5-4 63 13,366,500 14,703,150 926,298,450 20,000,000 946,298,450
21 B6 B6-4 63 13,366,500 14,703,150 926,298,450 20,000,000 946,298,450
22 B7 B7-4 63 13,366,500 14,703,150 926,298,450 20,000,000 946,298,450
23 C1 C1-4 73 13,366,500 14,703,150 1,073,329,950 -

24 C2 C2-4 73 13,366,500 14,703,150 1,073,329,950 -

25 C3 C3-4 73 13,366,500 14,703,150 1,073,329,950 -

26 C4 C4-4 73 13,366,500 14,703,150 1,073,329,950 -

27 A1 A1-5 90 13,366,500 14,703,150 1,323,283,500 20,000,000 1,343,283,500
28 A2 A2-5 90 13,366,500 14,703,150 1,323,283,500 20,000,000 1,343,283,500
29 A3 A3-5 90 13,366,500 14,703,150 1,323,283,500 20,000,000 1,343,283,500
30 A4 A4-5 90 13,366,500 14,703,150 1,323,283,500 20,000,000 1,343,283,500
31 B1 B1-5 63 13,366,500 14,703,150 926,298,450 20,000,000 946,298,450
32 B2 B2-5 63 13,366,500 14,703,150 926,298,450 20,000,000 946,298,450
33 B3 B3-5 63 13,366,500 14,703,150 926,298,450 20,000,000 946,298,450
34 B4 B4-5 63 13,366,500 14,703,150 926,298,450 20,000,000 946,298,450
35 B5 B5-5 63 13,366,500 14,703,150 926,298,450 20,000,000 946,298,450
36 B6 B6-5 63 13,366,500 14,703,150 926,298,450 20,000,000 946,298,450
37 B7 B7-5 63 13,366,500 14,703,150 926,298,450 20,000,000 946,298,450
38 B8 B8-5 63 13,366,500 14,703,150 926,298,450 20,000,000 946,298,450
39 C1 C1-5 73 13,366,500 14,703,150 1,073,329,950 -

40 C2 C2-5 73 13,366,500 14,703,150 1,073,329,950 -

41 C3 C3-5 73 13,366,500 14,703,150 1,073,329,950 -

42 C4 C4-5 73 13,366,500 14,703,150 1,073,329,950 -

43 B1 B1-6 63 13,433,000 14,776,300 930,906,900 25,000,000 955,906,900
44 B3 B3-6 63 13,433,000 14,776,300 930,906,900 25,000,000 955,906,900
45 B4 B4-6 63 13,433,000 14,776,300 930,906,900 25,000,000 955,906,900
46 B5 B5-6 63 13,433,000 14,776,300 930,906,900 25,000,000 955,906,900
47 B6 B6-6 63 13,433,000 14,776,300 930,906,900 25,000,000 955,906,900
48 B7 B7-6 63 13,433,000 14,776,300 930,906,900 25,000,000 955,906,900
49 B8 B8-6 63 13,433,000 14,776,300 930,906,900 25,000,000 955,906,900
50 C1 C1-6 73 13,433,000 14,776,300 1,078,669,900 - #VALUE!
51 C3 C3-6 73 13,433,000 14,776,300 1,078,669,900 - #VALUE!
52 C4 C4-6 73 13,433,000 14,776,300 1,078,669,900 - #VALUE!
53 B1 B1-7 63 13,433,000 14,776,300 930,906,900 25,000,000 955,906,900
54 B2 B2-7 63 13,433,000 14,776,300 930,906,900 25,000,000 955,906,900
55 B3 B3-7 63 13,433,000 14,776,300 930,906,900 25,000,000 955,906,900
56 B4 B4-7 63 13,433,000 14,776,300 930,906,900 25,000,000 955,906,900
57 B5 B5-7 63 13,433,000 14,776,300 930,906,900 25,000,000 955,906,900
58 B6 B6-7 63 13,433,000 14,776,300 930,906,900 25,000,000 955,906,900
59 B7 B7-7 63 13,433,000 14,776,300 930,906,900 25,000,000 955,906,900
60 B8 B8-7 63 13,433,000 14,776,300 930,906,900 25,000,000 955,906,900
61 C1 C1-7 73 13,433,000 14,776,300 1,078,669,900 -

62 C2 C2-7 73 13,433,000 14,776,300 1,078,669,900 -

63 C3 C3-7 73 13,433,000 14,776,300 1,078,669,900 -

64 C4 C4-7 73 13,433,000 14,776,300 1,078,669,900 -

65 A1 A1-8 90 13,499,500 14,849,450 1,336,450,500 25,000,000 1,361,450,500
66 A2 A2-8 90 13,499,500 14,849,450 1,336,450,500 25,000,000 1,361,450,500
67 A4 A4-8 90 13,499,500 14,849,450 1,336,450,500 25,000,000 1,361,450,500
68 B1 B1-8 63 13,499,500 14,849,450 935,515,350 25,000,000 960,515,350
69 B4 B4-8 63 13,499,500 14,849,450 935,515,350 25,000,000 960,515,350
70 B5 B5-8 63 13,499,500 14,849,450 935,515,350 25,000,000 960,515,350
71 B7 B7-8 63 13,499,500 14,849,450 935,515,350 25,000,000 960,515,350
72 B8 B8-8 63 13,499,500 14,849,450 935,515,350 25,000,000 960,515,350
73 C1 C1-8 73 13,499,500 14,849,450 1,084,009,850 -

74 C2 C2-8 73 13,499,500 14,849,450 1,084,009,850 -

75 C3 C3-8 73 13,499,500 14,849,450 1,084,009,850 -

76 C4 C4-8 73 13,499,500 14,849,450 1,084,009,850 -

77 A1 A1-9 90 13,499,500 14,849,450 1,336,450,500 25,000,000 1,361,450,500
78 A2 A2-9 90 13,499,500 14,849,450 1,336,450,500 25,000,000 1,361,450,500
79 A4 A4-9 90 13,499,500 14,849,450 1,336,450,500 25,000,000 1,361,450,500
80 B1 B1-9 63 13,499,500 14,849,450 935,515,350 25,000,000 960,515,350
81 B5 B5-9 63 13,499,500 14,849,450 935,515,350 25,000,000 960,515,350
82 C1 C1-9 73 13,499,500 14,849,450 1,084,009,850 -

83 C2 C2-9 73 13,499,500 14,849,450 1,084,009,850 -

84 C4 C4-9 73 13,499,500 14,849,450 1,084,009,850 -

85 A1 A1-10 90 13,499,500 14,849,450 1,336,450,500 25,000,000 1,361,450,500
86 A2 A2-10 90 13,499,500 14,849,450 1,336,450,500 25,000,000 1,361,450,500
87 A3 A3-10 90 13,499,500 14,849,450 1,336,450,500 25,000,000 1,361,450,500
88 A4 A4-10 90 13,499,500 14,849,450 1,336,450,500 25,000,000 1,361,450,500
89 B1 B1-10 63 13,499,500 14,849,450 935,515,350 25,000,000 960,515,350
90 B2 B2-10 63 13,499,500 14,849,450 935,515,350 25,000,000 960,515,350
91 B3 B3-10 63 13,499,500 14,849,450 935,515,350 25,000,000 960,515,350
92 B4 B4-10 63 13,499,500 14,849,450 935,515,350 25,000,000 960,515,350
93 B5 B5-10 63 13,499,500 14,849,450 935,515,350 25,000,000 960,515,350
94 B6 B6-10 63 13,499,500 14,849,450 935,515,350 25,000,000 960,515,350
95 B8 B8-10 63 13,499,500 14,849,450 935,515,350 25,000,000 960,515,350
96 C1 C1-10 73 13,499,500 14,849,450 1,084,009,850 -

97 C2 C2-10 73 13,499,500 14,849,450 1,084,009,850 -

98 C3 C3-10 73 13,499,500 14,849,450 1,084,009,850 -

99 C4 C4-10 73 13,499,500 14,849,450 1,084,009,850 -

100 A4 A4-11 90 13,566,000 14,922,600 1,343,034,000 25,000,000 1,368,034,000
TIẾN ĐỘ THANH TOÁNĐặt cọc: 50.000.000đ

Đợt 1: 20% sau 10 ngày kể từ ngày đặt cọcĐợt 2: 10% sau 01 tháng kể từ đợt 1Đợt 3: 10% sau 02 tháng kể từ đợt 2Đợt 4: 10% sau 02 tháng kể từ đợt 3Đợt 5: 10% sau 02 tháng kể từ đợt 4 (xây xong phần thô)


Đợt 6: 10% sau 02 tháng kể từ đợt 5Đợt 7: 10% sau 02 tháng kể từ đợt 6Đợt 8: 10% sau 02 tháng kể từ đợt 7Đợt 9: 05% khi bàn giao căn hộ
Đợt 10: 05% khi nhận quyền sở hữu căn hộ.Giao nhà vào quý 2/2012

VỊ TRÍ:


The Quang Thái có một vị trí đắc địa trong tổng thể qui hoạch phát triển để trở thành khu dân cư mới của Quận Tân Phú, có tổng diện tích đất hơn 4.000m2 và tổng diện tích xây dựng 30.340m2, được kết nối đồng bộ với hệ thống cơ sở hạ tầng đã hoàn chỉnh và một số đang được cải tạo, nâng cấp.

 

Với 2 mặt tiền phía chánh Bắc trải dài theo đường Lý Thánh Tông lộ giới 12m (hiện tại và dự kiến sẽ được mở rộng), và Hướng chánh Nam là hẻm 92 lộ giới 12m cách đường Tô Hiệu 50m.

QUY MÔ:

- Cao 20 tầng (2 tầng hầm) và 1 tầng lửng rộng 525 m2.
- Tổng diện tích dự án: Hơn 30.000 m2.
- Tổng diện tích mặt bằng xây dựng : 4.000 m2 (chiếm 34% trên tổng diện tích)
- Diện tích các công trình công cộng và tiện ích : chiếm 66%
- Tầng hầm mở rộng : khoảng 5.600m2
- Tầng trệt, tầng lửng ,: Siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, rạp chiếu phim, phòng chơi games, khu thư giãn có phục vụ đủ loại nước giải khát. Tổng diện tích 1.220m2.-Từ tầng 1- tầng 18 : 270 căn hộ cao cấp với diện tích từ 63 m2- 73m2 và 90m2.-Trung tâm thể dục thể thao đa năng với đầy đủ chức năng: phòng thể dục thể thao đa năng, phòng massage, beauty salon, phòng y tế, phòng nha khoa.
- Công viên cây xanh rộng lớn và đường nội bộ : rộng từ 10 đến 12m.
- Bãi đậu xe ôtô: 265 chỗ.
-Bãi đậu xe máy.
- Với hệ thống 6 thang máy hiện đại, tốc độ cao & 3 thang bộ (thang thoát hiểm) sẽ giúp cho cư dân sống trong cao ốc đi lại rất nhanh chóng, thoải mái trong sinh hoạt hằng ngày.

TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ TÒA NHÀ:
+ Tiếp tân 24/24h với nhân viên giỏi nghiệp vụ.
+ Hệ thống an ninh chuyên nghiệp, Hệ thống Camera quan sát an ninh cho toàn bộ tòa nhà & được kết nối trực tiếp với phòng quản lý trung tâm của tòa nhà.
+ Hệ thống điện dự phòng cho tất cả các căn hộ và toàn bộ khu vực công cộng của tòa nhà 24/24.
+ Hệ thống ống thải rác cho mỗi tầng, Hệ thống báo cháy tự động và PCCC an toàn theo tiêu chuẩn Quốc tế.
+ Đồng hồ điện, hệ thống an toàn điện, đồng hồ nước riêng cho từng căn hộ, Và các tiện ích khác….
Các dịch vụ an ninh và bảo quản sửa chữa
+ Bảo quản và tu bổ định kỳ tổng thể tòa nhà, Bảo quản các trang thiết bị và những tiện nghi, Hỗ trợ khẩn cấp - kịp thời khi có sự cố xảy ra, Cung cấp dịch vụ sửa chữa tận nơi cho từng căn hộ (khi có nhu cầu của khách hàng), và các dịch vụ khác …

CÁC DỊCH VỤ TIỆN ÍCH:
+ Truyền hình cáp, Dịch vụ vệ sinh nhà cửa, Dịch vụ giặt ủi, Internet ADSL, Dịch vụ giữ trẻ, Dịch vụ y tế.
Cơ sở hạ tầng
+ Dự án Quang Thái Tower được xem là có vị trí đắc địa thuận tiện lưu thông đến các Quận: 5- 6- 10-11- Bình Chánh, Bình Tân và Q.Tân Bình TP.HCM nhờ các tuyến xe Buýt đi ngang qua khu vực Dự án.
+ Thuộc 2 hướng chánh Nam và chánh Bắc ( đón gió và tránh được nắng gay gắt cả buổi sáng lẫn buổi chiều).
+ Nằm trong quy hoạch tổng thể khu phức hợp hiện đại hàng đầu của Quận Tân Phú bao gồm: Khu trung tâm thương mại, Cao ốc văn phòng, Quảng trường, Chung cư cao tầng, thấp tầng, Khu biệt thự, Bệnh viện, Trường học cấp 1, 2, 3 …
+ Vị trí dự án được xem là nơi có quy hoạch hoàn chỉnh, đẹp và quy mô nhất Quận Tân Phú trong thời gian tới.
+ Đặc biệt là Dự án Quang Thái Tower nhìn được toàn cảnh Công viên văn hóa Đầm Sen.

Liên hệ thông tin mua căn hộ dự án Quang Thái Ms.Huyền: 0909968603.

 

Cùng danh mục

Căn hộ - Nhà đẹp

Phòng khách xa hoa của Altamoda Phòng khách xa hoa của Altamoda Mọi chi tiết trong phòng khách của Altamoda đều thật bắt mắt và...
Nhà trong lòng đất Nhà trong lòng đất Tòa nhà ấn tượng này nằm trong lòng đất tại một làng nhỏ ở Vals,...
Kết nối giữa các gian phòng Kết nối giữa các gian phòng Hầu hết mọi người đều mong muốn các phòng trong nhà có sự phân...
Phòng tắm giữa thiên nhiên Phòng tắm giữa thiên nhiên Trong một không gian nhỏ, bạn vẫn có thể biến phòng tắm trở thành...
Mẹo cho phòng diện tích hẹp Mẹo cho phòng diện tích hẹp Việc bài trí cho một căn phòng rộng lớn quả thực dễ hơn rất...


Thị trường - Quy hoạch

PHÒNG TRỌ AN NINH TIỆN NGHI Q7 CHO THUÊ- GẦN ĐẠI HỌC RMIT, CẦU ÁNH SAO CRESCENT MALL LH: 0909968603- 0988325918

PHÒNG TRỌ AN NINH TIỆN NGHI Q7 CHO THUÊ- GẦN ĐẠI HỌC RMIT, CẦU ÁNH SAO CRESCENT MALL LH: 0909968603- 0988325918

    CẦN CHO THUÊ PHÒNG TRỌ CAO CẤP TẠI Q7 GIÁ TỪ 2TR8/1THÁNG KHU BỆNH VIỆN...

Khu di tích lịch sử Đền thờ Tản Viên Sơn Thánh

Khu di tích lịch sử Đền thờ Tản Viên Sơn Thánh

Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) phối hợp...

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết ô đất số 07 KĐTM Tây Hồ Tây

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết ô đất số 07 KĐTM Tây Hồ Tây

UBND huyện Từ Liêm và Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Bảo...

Điều chỉnh quy hoạch khu đô thị mới Tây Hồ Tây

Điều chỉnh quy hoạch khu đô thị mới Tây Hồ Tây

Quy hoạch chú trọng việc kết hợp hài hòa các yếu tố thiên nhiên và...

Tư vấn - Tư vấn nhà đất

Mua căn hộ chung cư qua hai chủ

Mua căn hộ chung cư qua hai chủ

Tôi đang làm thủ tục mua một căn hộ chung cư tại khu đô thị...

Giấy tờ để tách thửa

Giấy tờ để tách thửa

Năm 2006, tôi mua một ngôi nhà 42 m2 x 4 tầng, giá 800 triệu...

Sang tên sổ đỏ nhà thuộc sở hữu Nhà nước

Sang tên sổ đỏ nhà thuộc sở hữu Nhà nước

Tôi mua lại một căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước (thuộc diện 61, đã...

Giấy tờ nhà cho đất sử dụng sai mục đích

Giấy tờ nhà cho đất sử dụng sai mục đích

Tôi vừa mua một căn nhà 60 m2. Sau này, tôi mới biết đây là...

Công chứng nhà khi người thuộc quyền thừa kế mất tích

Công chứng nhà khi người thuộc quyền thừa kế mất tích

Tôi đang làm giấy tờ bán nhà giúp bà nội tôi. Thủ tục công chứng...